ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

طرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث
موارد کاربردی وطرزالعمل استفاده ازبودجه اضطراری ملی
برای متضررین وآسیب دیده گان حوادث

۵۹۳۱ /۱ /۰۲ تاریخ :

مقدمه :
افغانستان کشوریست که به صورت مکرر ومتداوم شاهد وقوع حوادث گوناگون بوده که منجر به تلفات جانی ،خسارات مالی وبرهم خوردن سیستم معیشتی خانواده هادر این مرزوبوم گردیده است .
مخصوصا طی دو دهه اخیر تاثیرات ناگوار ناشی ازاین عوامل وپدیده ها چند برابر بیشتر شده که درنتیجه سبب بروز مشکلات ودشواری کثرت ، های بیش ازحد وغیر قابل پیشبینی در ازدیاد تلفات جانی ،خسارات هنگفت مالی ،عدم مصونیت غذائی ،مهاجرت های کتلوی روزافزون بیجاشدن های داخلی ، شیوع پرابلمهای حاد صحی ،تهدیدات امنیتی ،بالارفتن سطح بلند فقر ،تخریب محیط زیست ،کاهش محصولات وفرصت های تولید وعواید ،افزایش میزان آسیب پذیری وبسا مشاکل وپدیده های منفی دیگرگردیده است .
بنا دربرابر چالش ها ومشکلات ذکر شده که همه ساله محلات آسیب پذیر افغانستان را معروض به خطر ساخته وبا نتایج منفی وپیامد های ناگوار همراه است لازم دارد تا دررسیدگی به آن حد اقل اقدامات وعرضه خدمات بشری را سازمان داد .
بدین
برای ادامه  طرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری لطفاً به روی لینک کلیک نمایید. طرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری نهایی۱