ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

اعلان داوطلبی

شماره ۵۹۵ بر۳۴۷
مورخ: ۱۳/۹/۱۳۹۷

پروژه تدارک وانتقال ۳ قلم مواد اعاشوی برای بیجاه شدگان ولایت فاریاب ANDMA/NCB/14

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک و انتقال ۳ قلم مواد اعاشوی برای بیجاه شدگان ولایت فاریاب اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه،  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویک مروز به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع شیرپور سرک چهارم تعمیر دوم منزل دوم آمریت تدارات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تظمین بانک مبلغ ۴۵۰۰۰ چهل و پنج هزار افغانی اخذ میگردد.

با احترام
مسوول تدارکات، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث