ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی:

تاریخ  اعلان، ۲۷/۹/۱۳۹۷

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای سال مالی ۱۳۹۸ یک باب تعمیر را در منطقه چهاراهی انصاری، شهر نو و یا ساحه سبز امنیتی که دارای حداقل بین چهل تا پنجاه باب اتاق معه پارکینگ و سایر نیازمندی های اداره باشد و مشکلات اداره رفع گردد به کرایه میگیرد، بناً از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱  روز غرض اخذ شرطنامه و مشخصات به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع سرک چهارم شیرپور مراجعه نمایند. تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ ۳۰۰۰۰ سی هزار افغانی اخذ میگردد.

با احترام

مسوول تدارکات، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 

شماره ۵۹۵ بر۳۴۷
مورخ: ۱۳/۹/۱۳۹۷

پروژه تدارک وانتقال ۳ قلم مواد اعاشوی برای بیجاه شدگان ولایت فاریاب ANDMA/NCB/14

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک و انتقال ۳ قلم مواد اعاشوی برای بیجاه شدگان ولایت فاریاب اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه،  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویک مروز به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع شیرپور سرک چهارم تعمیر دوم منزل دوم آمریت تدارات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تظمین بانک مبلغ ۴۵۰۰۰ چهل و پنج هزار افغانی اخذ میگردد.

با احترام
مسوول تدارکات، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث